נוהל הכרה בפעילות חברתית וקהילתית

נוהל הכרה בפעילות חברתית וקהילתית כנ”ז

בכפוף לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

קריטריונים לזכאות:

  • סטודנט יהיה זכאי ל – 2 נקודות זכות תמורת פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות במהלך שנת הלימודים האקדמית, בגופים ובארגונים שהוכרו, אושרו ונקבעו על ידי המרכז לקשרי אקדמיה קהילה.
  • סטודנט לא יוכל לקבל מעל 2 נקודות זכות בכל שנות לימודיו גם אם השתתף ביותר מפעילות אחת או אם פעל מעבר ל – 30 שעות.
  • הפעילות החברתית והקהילתית בארגון תאושר רק למטרת נקודות זכות ולא בתמורה למלגה.

סטודנט המבקש לבצע פעילות חברתית וקהילתית יפעל כדלקמן:

  • הסטודנט יבחר ארגון בו ירצה להתנדב מתוך רשימת הארגונים המוכרים ע”י המרכז לקשרי אקדמיה קהילה וייצור קשר עם נציג הארגון לשם שיבוץ. להלן הרשימה: “ארגונים חברתיים מוכרים לפעילות תמורת נקודות זכות“.
  • הסטודנט ידווח לרכז/ת הארגון על שעות הפעילות שביצע בקהילה ויחתים את הרכז/ת (כולל חותמת הארגון) על אישור סיום 30 שעות פעילות חברתית בארגון תמורת 2 נ”ז (ולא בתמורה למלגה). להלן הטופס:  “אישור על סיום פעילות חברתית – התנדבותית”.
  • הסטודנט יחתים את מנהלת המרכז לקשרי אקדמיה קהילה על אישור סיום 30 שעות פעילות חברתית בארגון.
  • הסטודנט יעביר את הטופס החתום למנהל בית הספר בו הוא לומד לשם הזנת נקודות הזכות.