TOP 6 – תואר שני במנהל עסקים


20.12.2019
סטודנטים

ששת הפרויקטים הזוכים ב’פרויקט הגמר’ של תכנית התואר השני למנהל עסקים מציגים את הפרויקטים שלהם.
פרויקט הגמר מהווה מרכיב חשוב בתכנית הלימודים ומבוסס במידה רבה על כלל הידע אשר נרכש על-ידי הסטודנטים במהלך לימודיהם. הפרויקט יעסוק בבעיה ניהולית אמיתית שבמסגרת האחריות והטיפול של הניהול הבכיר בארגון, וכולל ניתוח, הצגת חלופות והצעת פתרונות, כמו גם התייחסות להשלכות האסטרטגיות של הבעיה והפתרון המוצע לתחומים השונים של פעילות הארגון. על מנת להגדיר נכונה את הבעיה הניהולית עמה בחרו להתמודד, יתבקשו הסטודנטים לעשות שימוש בכלים המקצועיים אשר נלמדו לכל אורך הלימודים ובמיוחד בקורסי ההתמחות, לסכם את הספרות המקצועית הרלוונטית לנושא שבחרו, לגבש ולנתח חלופות לפעולה ולגבש המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה.

 

TOP 6 מנהל עסקים

ההרשמה בעיצומה