תקנון פעילות "באתם? הצטלמתם? עשיתם IMPACT" star icon

תקנון פעילות המכללה האקדמית תל־אביב-יפו “באתי, הצטלמתי, השפעתי”

 1. כללי

1.1. המכללה האקדמית תל־אביב-יפו (להלן: “המכללה“) תקיים פעילות נושאת פרסים במסגרתה המשתתפים בפעילות יתבקשו להעלות תמונה מהיום הפתוח שיתקיים במכללה לחשבון האינסטגרם כהגדרתו להלן (להלן: “הפעילות“),בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה.

1.2. הפעילות תתקיים בעמוד האינסטגרם של המכללה, שכתובתו https://www.instagram.com/academit_telaviv/  (לעיל ולהלן: “חשבון האינסטגרם“).

1.3. הפעילות תפורסם באמצעות פרסום במדיה לפי בחירת המכללה ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בעמוד הפייסבוק של המכללה https://www.facebook.com/AcademitTLV ו/או בחשבון האינסטגרם של המכללה https://www.instagram.com/academit_telaviv/.

1.4. תקנון הפעילות יפורסם הן בפוסט בחשבון האינסטגרם והן באתר המכללה שכתובתו https://www.mta.ac.il/he-il/  (להלן: “אתר המכללה“).

1.5. רשאי להשתתף בפעילות אדם מגיל 18 בלבד, תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל, אשר הינו גולש רשום באתר הרשת החברתית אינסטגרם ועומד בתנאים המפורטים בתקנון זה, אשר מבקש להשתתף בפעילות ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון.

 1. פרשנות

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2. כל ההתייחסויות בתקנון זה הכתובות בלשון זכר הינן לנוחיות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה כאחד. כל האמור בלשון רבים – כולל אף יחיד, ולהפך, והכל – למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.

2.3. חלוקת תקנון זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות התקנון.

 1. תקופת הפעילות ואופן ההשתתפות

3.1. הפעילות תיערך בתאריך 27.5.22, החל ממועד פרסום הפוסט כמפורט להלן, ועד השעה 14:00כולל (להלן: “תקופת הפעילות“).

3.2. עם תחילתה של הפעילות תפרסם המכללה בחשבון האינסטגרם  פוסט במסגרתו יוזמנו משתמשי האינסטגרם להשתתף בפעילות ובכך לקבל הזדמנות לזכות בפרס (להלן: “הפוסט“).

3.3. משתמשי האינסטגרם שיהיו מעוניינים להשתתף בפעילות יצטרכו להעלות סטורי עם תמונה שלהם שצילמו על רקע קיר גרפיטי שיוצב במכללה, תוך תיוג המכללה, בצירוף האשטאג (#) – “באתיהצטלמתיהשפעתי” (להלן: “התמונה“).

3.4. פרסום אודות הפעילות יוצב גם ברחבי קמפוס המכללה בתקופת הפעילות.

3.5.כל משתמש אינסטגרם אשר יעלה את התמונה כאמור לחשבון האינסטגרם שלו, יהפוך באופן אוטומטי למשתתף בפעילות (להלן: “משתתף“).

3.6. בעצם השתתפותו בפעילות ובהעלאת התמונה לאינסטגרם, המשתתף מצהיר ומאשר שקרא את התקנון במלואו והוא מסכים לכל הוראותיו.

 1. הפרס

4.1. במסגרת הפעילות יזכו שלושה  משתתפים  בפרסים כמפורט להלן:

 • הזוכה במקום הראשון- יקבל שובר בשווי 300 ש”ח למופע במועדון הזאפה.
 • הזוכה במקום השני- יקבל גיפט קארד של BUYME (לבחירת המכללה) על סך 150 ₪.
 • הזוכה במקום השלישי- יקבל גיפט קארד של BUYME (לבחירת המכללה) על סך 100 ₪.

(להלן יכונו יחד ו/או כל אחד לחוד – “הפרס“).

4.2. המכללה אינה אחראית לטיב הפרס המוענק ו/או איכותו ולא תהייה לזוכה כל טענה מסוג זה כנגד המכללה.

4.3. מימוש הפרס יעשה בהתאם לתקנוני מועדון הזאפה /או תקנון חברת buyme.

4.3. הזכייה בפעילות הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה ו/או הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

4.4. במקרה של אי לקיחת הפרס ו/או אי מימוש הפרס, לא יינתן החזר כספי או פרס חלופי.

4.5. אופן קבלת הפרס – הפרס יינתן בכפוף לחתימה על ההצהרה המפורטת בנספח א’ לתקנון זה, לאחר תיאום עם הזוכה כמפורט להלן.

4.6. במקרה של אי מימוש לא תינתן הארכת תוקף או שובר פיצוי או כל הטבה אחרת.

 1. אופן בחירת הזוכה

5.1 מבין המשתתפים יבחרו שלושת המשתתפים עם התמונה היצירתית והמעניינת ביותר והם ידורגו במקומות הראשון, השני והשלישי (להלן: “הזוכה/ים“).

5.2 ההחלטה על בחירת הזוכה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של צוות השיפוט של המכללה, אשר יורכב מ- 3 שופטים/ות , ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

5.3 המכללה אינה נדרשת לנמק ו/או לפרט את החלטותיה, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין האמור כלפי המכללה ו/או מי מנציגי צוות השיפוט.

5.4 הודעה על הזכייה תימסר לזוכה  באמצעות הודעה פרטית לחשבון האינסטגרם של הזוכה (להלן: “הודעת הזכייה“) וכן על ידי פרסום שמו ותיוג חשבון האינסטגרם של הזוכה בפוסט סטורי שיתפרסם בחשבון האינסטגרם. על הזוכה לספק את הפרטים שלו כפי שיתבקשו בהודעת הזכייה בהודעה פרטית חוזרת לצורך זיהוי ותיאום עתידי לקבלת הפרס.

5.5 המכללה תהא רשאית לדחות את פרסום תוצאות הפעילות עקב נסיבות טכניות ו/או תקלה.

5.6 המכללה תהיה זכאית לפרסם את שמו ותמונתו של הזוכה בפעילות, באמצעי התקשורת, לרבות באתר המכללה, כפי שתמצא לנכון, ללא צורך בעדכון מראש של המשתתף, ו/או תשלום נוסף מעבר לפרס בו זכה המשתתף.

5.7 עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמתו של המשתתף לפרסום.

5.8 בנוסף לאמור בתקנון זה, המכללה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי על פסילתו של משתתף  ו/או זוכה אשר פעל,  באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לדין ו/או בתחבולה ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, למשל, אך לא רק אם הציג פרופיל פיקטיבי, וכן למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או לפסול את מועמדותו לזכייה ו/או זכייתו ו/או את מימוש הפרס על ידו.

 1. הענקת הפרס לזוכה

6.1 יראו את הזוכה כאילו קיבל את הודעת הזכייה ביום שליחתה. לעניין זה, רישומי המכללה בדבר שליחת הודעת הזכייה יהוו ראיה מכרעת לעניין מסירת הודעת הזכייה.

6.2 במידה ולא יענה הזוכה, בתוך 5 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה כאמור בסעיף 6.1 לעיל, מכל סיבה כלשהי, תישלל זכאותו לפרס והוא לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך. בנסיבות כאלה, הפרס יועבר לחזקת המכללה, והיא זו שתחליט מה ייעשה בו.

6.3 למען הסר ספק מובהר, כי היה והפרס לא יחולק בעקבות העובדה שהזוכה לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הסף כאמור בתקנון זה ו/או עקב העובדה שהזוכה לא יגיב להודעה בהתאם לאמור בסעיף 6.1 לעיל ו/או עקב העובדה שזוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו (במעשה ו/או במחדל), תהא המכללה רשאית לערוך פעילות נוספת ו/או לחלק את הפרס שלא חולק למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס שלא נדרש והזוכה שוויתר על הפרס ו/או כל משתתף אחר בפעילות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המכללה בגין אי חלוקת פרס כאמור.

 1. פרסום

7.1 במהלך הפעילות המכללה רשאית לפי שיקול דעתה לשתף בכל הרשתות החברתיות, לרבות אך לא רק, בפייסבוק ו/או בטיקטוק ו/או בחשבון האינסטגרם, את התמונות שהועלו על ידי המשתתפים כדי לעודד משתמשי אינסטגרם נוספים לקחת חלק בפעילות.

7.2 יובהר כי אין בעצם הפרסום כאמור כדי להעיד על זכייה או אי זכייה ואין בכך כל אינדיקציה לזכייה.

7.3 עצם ההשתתפות בפעילות מהווה אישור והסכמה בלתי חוזרים למכללה מטעם המשתתף לעשות בשמו ובתמונה כל שימוש חוקי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העתקה ו/או הפצה ו/או העברה (טרנספורמציה) ו/או ביצוע פומבי ו/או פרסום ומחיקה, וזאת כנכס השייך למכללה.

7.4 למען הסר ספק, עצם ההשתתפות בפעילות, מהווה הסכמה לפרסום התוכן בכל מדיה קיימת ולשימוש בשם המשתתף ובתמונה לכל מטרה שהיא, לרבות לשם יחסי ציבור שתערוך המכללה או כל תוכן אחר (כולל וידאו) ללא כל תמורה בין במהלך הפעילות ובין לאחריה.

7.5 ידוע למשתתף והוא מסכים כי בעצם ההשתתפות בפעילות, המכללה תהא רשאית לפרסם את שמו ואת התמונה שפרסם במידה ויוכרז כזוכה, באופן ובמועדים שיקבעו לפי שיקול דעתה של המכללה.

 1. תנאים נוספים

8.1 המכללה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים, להאריך, לבטל ו/או לקצר את תקופת הפעילות בהודעה אשר תתפרסם בחשבון האינסטגרם.

8.2 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של המכללה ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף. המכללה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או כל הכרוך בכך. למען הסר ספק, לא תותר השתתפות בפעילות למשתתף תחת גיל 18.

8.3 החברה רשאית להסיר מעמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם ו/או הטיקטוק של המכללה כל תוכן על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.4 המשתתף יהא מנוע מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי נגד המכללה בכל הקשור לפעילות כמפורט בתקנון זה, לרבות בגין כל נזק שנגרם לו עקב טעות ו/או תקלה ו/או איחור ו/או כשל בהשתתפות בפעילות ו/או לגבי אי קבלת הפרס.

8.5 בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון הפעילות, תהא המכללה רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.

8.6 המכללה תהא רשאית לערוך שינויים בכללי הפעילות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, המכללה רשאית בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות המפורטים בתקנון, לרבות מועד בחירת הזוכה ו/או כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכל כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תחייב כל משתתף.

8.7 בכל מקרה של רצון המשתתף לשאול שאלה או לבקש עזרה כדי להבין את מהות הפעילות הוא מוזמן לפנות אל המכללה בחשבון האינסטגרם.

8.8 הזוכה בפרס  יהיה המשתתף שתייג את התמונה בחשבון האינסטגרם שלו, אף אם יופיע בתמונה יותר מאדם אחד.

8.9 לא ניתן לתייג את אותה תמונה ממספר חשבונות אינסטגרם שונים.. ככל שאותה תמונה תתויג מיותר מחשבון אינסטגרם אחד, היא תיפסל וכל המשתתפים שהעלו אותה לא יוכלו לזכות בפעילות.

8.10 על המשתתף להיות בעל פרופיל / חשבון פייסבוק ו/או אינטסגרם ו/או טיק טוק אמיתי ולא פיקטיבי.

 1. אחריות

9.1  האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות לשם השתתפות בפעילות, חלה על המשתתף. המכללה לא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות המיחשוב של המכללה ו/או לכל נזק ו/או הטעייה ו/או מרמה ו/או חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם.

9.2 המשתתפים מאשרים כי ידוע להם שעריכת הפעילות תלויה, בין היתר, בתקינות אפליקציית יוטיוב ו/או אינסטגרם ו/או פייסבוק ו/או טיק טוק. המערכת הממוחשבת של פייסבוק ו/או אינסטגרם, גורמים אחרים של מי מטעמם אשר למכללה אין שליטה עליהם. לפיכך, תהא המכללה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות.

9.3 למען הסר ספק, המכללה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב פעולות שתנקוט החברה בגין תקלות כאמור בסעיף 9.2 לעיל ו/או טעות והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם נזקים והוצאות כאמור.

9.4 כל משתתף מוותר כתנאי מוקדם להשתתפותו בפעילות, על כל טענה הקשורה עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות ו/או מחיקתם.

9.5 מובהר כי רישומי המכללה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת הפעילות, לרבות מועד הגעת הפרטים של המשתתף, ולא תשמע כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת.

 1. הבהרות

10.1 תקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש בפייסבוק ו/או  אינסטגרם ו/או טיקטוק .

10.2 בכל מקרה, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף אחר הקשור בפעילות, בכל עניין ודבר הקשור במישרין או בעקיפין בפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה ו/או קבלת הפרסים ו/או מהות הפרסים.

10.3 למען הסר ספק, פייסבוק ו/או אינסטגרם ו/או טיק טוק אינה אחראית לפעילות ו/או לתקנון ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי פייסבוק ו/או אינסטגרם ו/או טיק טוק, בכפוף לכל דין.

10.4 מובהר למען הסר ספק כי עובדי החברות הבאות ו/או בני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בפעילות:

 • המכללה האקדמית תל־אביב-יפו.
 • עובדי ראובני פרידן, ארלו;

לעניין סעיף זה, “בני משפחה” – אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג.

10.5 כל משתתף בפעילות נותן את הסכמתו מראש כי המכללה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על ידו ומידע שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע פעולות כגון יצירת קשר עימו ו/או פרסום ו/או דיוור.

banner