קורס התנסותי star icon

חברה – פוליטיקה (.B.A)

דיור ציבורי בישראל

מרצה
גב' שלומית בנימין
דוא"ל
shlomit33@gmail.com

להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי וכלי חשיבה בתפיסות רחבות העוסקות בדיור ציבורי ולעמוד  על האופן שבו תפיסות אלו באות לידי ביטוי (או לא) במדיניות הדיור בישראל במבט היסטורי ועכשווי. תוצרי הקורס נועדו להקנות לסטודנטים כלים לניתוח מדיניות הדיור הציבורי הנהוגה בישראל ותוצריה תוך התמקדות בהיבטים הקשורים באי שוויון והדרה  ביחס לקבוצות מוחלשות בישראל, וכלים מעשיים לפעילות אקטיביסטית החותרת לשינוי והתמודדות עם הבעיה החברתית של העדר ביטחון דיורי בישראל.

הקורס יכלול מוקד אקדמי תיאורטי ומוקד מעשי במסגרתם נבקש להתחקות ולנתח את השינויים שחלו במדיניות העוסקת בדיור ציבורי בישראל לאורך השנים. בנוסף נבקש לבחון מדיניות זו ותוצאותיה “בשטח” מנקודת המבט של נפגעי ונפגעות דיור הסובלים מהדרה דיורית ומבקשים לפעול לשינוי מצבם.

המוקד התיאורטי של הקורס יתמקד בשלושה היבטים מרכזיים: הראשון יתייחס להיסטוריה של הדיור הציבורי באירופה ובארה”ב ויאפיין מגמות מרכזיות בהתפתחות מדיניות הדיור הציבורי מראשית המאה הקודמת ועד עתה. השני יתייחס לדיור ציבורי בישראל ויתמקד בהיסטוריה של הדיור הציבורי מקום המדינה, תמונת מצב עכשווית של הדיור הציבורי ובמדיניות הציבורית תוך התייחסות להיבטים משפטיים ומגדריים של התופעה. השלישי יתייחס לשאלות הנוגעות למחאה ושינוי חברתי במבט היסטורי ועכשווי תוך התמקדות בשני ניסיונות לשינוי חברתי: פעילות הקשת הדמוקרטית המזרחית וחקיקת חוק הדיור הציבורי בסוף שנות התשעים,  והקמת ההתארגנות של צוות המאבק על הדיור הציבורי לאחר המחאה החברתית בשנת 2011.

המוקד המעשי של הקורס יתמקד בפעילות חברתית פוליטית של הסטודנטים במסגרת הארגון של “צוות המאבק על הדיור הציבורי” שהוקם בשנת 2011 ופועל למען שיקום הדיור הציבורי והשמירה על זכויות חסרי הדיור. בארגון פועלים יחד נפגעי/ות הדיור הציבורי ופעילים ופעילות מסייעים.

במהלך העבודה המעשית הסטודנטים ייקחו חלק בליווי פעילות הארגון ויתנסו בעשייה חברתית פוליטית הקשורה בשינוי חברתי ואקטיביסטי בנושאים הקשורים באי שוויון בדיור. ההכשרה המעשית תאפשר לסטודנטים לייצר דיאלוג בין המחקר האקדמי לבין פעילותם של משרדים ממשלתיים, ארגונים וולנטריים וקבוצות שונות של נפגעי דיור במטרה לפעול במשותף להתמודדות עם הבעיה החברתית של העדר ביטחון דיורי בישראל.

banner